بایگانی برای دسته‌بندی آمار قرآن

تکرار لغت انجيل در قرآن

لغت انجيل در قرآن ۱۲ بار در آيات زير تکرار شده است

     اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

         نظر دهید

تکرار لغت تورات در قرآن

لغت تورات در قرآن ۱۸ بار در آيات زير تکرار شده است

     اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

         یک نظر

تکرار لغت قرآن در قرآن

لغت قرآن در قرآن ۴۵ بار در آيات زير تکرار شده است.اين لغت دو بار …

     اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

         نظرات (۲)

تکرار لغت رمضان در قرآن

لغت رمضان در قرآن ۱ بار در آيات زير تکرار شده است

     اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

         نظر دهید

تکرار لغت موسي در قرآن

لغت موسي در قرآن ۱۳۶ بار در آيات زير تکرار شده است

     اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

         نظرات (۲)

تکرار لغت ابراهيم در قرآن

لغت ابراهيم در قرآن ۶۹ بار در آيات زير تکرار شده است

     اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

         نظر دهید

تکرار لغت نوح در قرآن

لغت نوح در قرآن ۴۲ بار در آيات زير تکرار شده است

     اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

         یک نظر

تکرار لغت مريم در قرآن

لغت مريم در قرآن ۳۴ بار در آيات زير تکرار شده است

     اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

         یک نظر

تکرار لغت لوط در قرآن

لغت لوط در قرآن ۲۷ بار در آيات زير تکرار شده است

     اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

         نظر دهید

تکرار لغت يوسف در قرآن

لغت يوسف در قرآن ۲۷ بار در آيات زير تکرار شده است

     اين صفحه را براي دوست خود بفرستيد

         یک نظر

صفحه قبل »